website

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Verkoper: Jaxi.nl

Koper: een natuurlijke persoon die meerderjarig is en niet handelt in het kader van het uitoefenen van een beroep of bedrijf, met wie de Verkoper een Overeenkomst sluit.

Bestelling: een door de Koper geplaatste bestelling in overeenstemming met de procedure beschreven in Artikel 3 (“AANBOD EN OVEREENKOMST”) voor de levering van één of meerdere producten.

Product: een JAXI-item dat de Verkoper te koop aanbiedt op de website.

Aankoopprijs: de prijs die op de website wordt vermeld voor een product, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Overeenkomst: De Bestelling, die door de Verkoper als zodanig is geaccepteerd.
Website: www.jaxi.nl

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") van Jaxi.nl ("JAXI"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u, de Koper, plaatst bij JAXI, de Verkoper, via haar website of anderszins buiten een fysieke winkelruimte. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en JAXI.

Deze Voorwaarden leggen de rechten en plichten van de partijen vast die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de website. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. JAXI raadt aan deze Voorwaarden op uw computer op te slaan en/of af te drukken voor uw administratie.

UW GEGEVENS

Om een soepele en tijdige uitvoering van de overeenkomst door JAXI mogelijk te maken, is het belangrijk dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig volgens de instructies opgeeft. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. U krijgt de volledige contactgegevens van JAXI door een email te sturen naar customersupport@jaxi.nl.

JAXI zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken op de wijze die is aangegeven in de privacyverklaring, die beschikbaar is op haar website.

AANBOD EN OVEREENKOMST

 • Wanneer u een artikel koopt via de website van Jaxi.nl, gaat u een overeenkomst aan met JAXI. De overeenkomst begint wanneer JAXI een bevestiging heeft gestuurd naar het e-mailadres dat door u is opgegeven.
 • Een overeenkomst die voortkomt uit een aanbieding die een duidelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een abnormaal lage prijs, is niet bindend voor JAXI. Neem contact op met JAXI als u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.
 • JAXI behoudt zich het recht voor om de bestelling geplaatst door de Koper te weigeren of het account van de Koper te verwijderen in de volgende gevallen:
  • als de door de Koper verstrekte informatie vals en/of onvolledig is, of als JAXI de juistheid ervan redelijkerwijs in twijfel kan trekken;
  • als de verschuldigde betaling door de Verkoper niet onmiddellijk plaatsvindt na het plaatsen van de bestelling door op de knop "Nu kopen" te klikken;
  • als de Koper in het verleden al heeft nagelaten zijn betalingsverplichtingen jegens JAXI na te komen;
  • als de Koper heeft geweigerd om en/of nagelaten om eerdere bestellingen die zij bij JAXI hebben geplaatst, te accepteren en/of op te halen;
  • als er een duidelijke of verwerkingsfout is in de op de website vermelde prijzen;
  • als het gewenste afleveradres zich niet bevindt in het land van verblijf van de Koper;
  • als er frauduleuze of verdachte activiteiten plaatsvinden vanuit het account van de Koper.

 

PRIJS EN BETALING

 • De op de website vermelde prijzen zijn aangegeven in uw lokale valuta, of in euro's of Amerikaanse dollars, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De retour verzendkosten zijn voor rekening van de Verkoper. Het totale aankoopbedrag zal worden aangegeven wanneer de order wordt geplaatst en wanneer de overeenkomst is bevestigd.
 • De Verkoper is gerechtigd de prijzen die op de website staan ​​aangegeven van tijd tot tijd aan te passen zonder dat hiervoor enige kennisgeving vereist is. De op het moment van plaatsen van de order aangegeven prijzen worden geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.
 • Betaling kan worden gedaan via de op de website aangegeven methoden. 
 • De Koper is verplicht de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de betalingsgegevens die de Koper aan de Verkoper heeft verstrekt.
 • Het is mogelijk om digitale en fysieke JAXI-cadeaubonnen op de website te gebruiken.

 

BESTELLINGSPROCES EN LEVERING

 • JAXI probeert uw bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
 • Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven leveringsadres en via de door u gekozen leveringswijze.
 • Als het leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevindt, kan het zijn dat het betreffende land extra heffingen oplegt, zoals invoerrechten. JAXI heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom geen verdere informatie verstrekken. U moet zelf controleren of de bestelde artikelen naar het betreffende land kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd en wat de kosten zijn, voordat u een dergelijke bestelling plaatst.
 • De eigendom van de bestelde producten gaat over op u zodra JAXI de volledige betaling heeft ontvangen.
 • JAXI neemt grote zorg om ervoor te zorgen dat producten nauwkeurig en compleet worden verzonden. Als u onverwachts onvolledige of beschadigde producten ontvangt, neem dan contact op met JAXI via customersupport@jaxi.nl.

KWALITEIT

 • JAXI probeert Producten op haar Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. De aard van de aangeboden Producten kan echter leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van Producten op de Website en het Product dat aan u wordt geleverd.
 • Alle Producten in de JAXI-collectie voldoen aan uw verwachte kwaliteitsnormen. Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat deze Producten ontworpen zijn vanuit een esthetisch oogpunt, en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.
 • De op de Website aangeboden Producten, zoals kleding en accessoires, zijn natuurlijk onderhevig aan slijtage. De levensduur van een Product is deels afhankelijk van het materiaal van het Product, de intensiteit van gebruik en het niveau van zorg. De Producten van JAXI zijn gemaakt van de materialen die op de Website worden vermeld. Voor optimale levensduur en kwaliteit is het belangrijk om, waar nodig, de wasinstructies te volgen.

RECHT VAN ONTBINDING

 • U heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van alle Producten in uw bestelling te beëindigen, zonder opgaaf van redenen. Dit is de zogenaamde bedenktijd. U kunt uw recht om de overeenkomst te beëindigen uitoefenen door ons het ingevulde retourformulier toe te sturen, maar dit is niet verplicht. U kunt ons ook op een andere duidelijke manier informeren dat u de overeenkomst wilt beëindigen (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Meer informatie over retourmogelijkheden kunt u vinden op onze website.
 • Als u ervoor kiest om de overeenkomst te beëindigen voor wat betreft een bepaald Product, bent u verplicht dit Product zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van alle Producten in uw bestelling, te retourneren naar het adres dat vermeld staat op de Verzending en Retourneren sectie van de Website. De directe kosten voor de retourzending van het Product naar JAXI zijn voor rekening van JAXI. 
 • In geval van beëindiging binnen de betekenis van artikel 7.1, vergoedt JAXI het betaalde bedrag voor het desbetreffende Product onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving dat u de overeenkomst wenst te beëindigen, maar niet voordat JAXI het desbetreffende geretourneerde Product heeft ontvangen of u kunt bewijzen dat het Product daadwerkelijk is geretourneerd.
 • Het ontbindingsrecht binnen de betekenis van artikel 7.1 is bedoeld om te bepalen of het Product geschikt is en of u het Product inderdaad wilt hebben. Het is toegestaan om het Product te gebruiken voor zover nodig om te controleren of u het Product daadwerkelijk wilt hebben, zoals u dat zou doen in een winkelruimte. Verdere gebruik van het Product, zoals het dragen van het Product in een openbare ruimte of enig ander daadwerkelijk gebruik, beïnvloedt uw ontbindingsrecht zoals nader uiteengezet in artikel 7.5.
 • Als u een Product retourneert dat u heeft beschadigd, gewassen, waarvan de labels zijn verwijderd, een Product dat onvolledig is of een Product dat andere tekenen van slijtage bevat die aantonen dat u het Product meer heeft gebruikt dan toegestaan ​​onder artikel 7.4, bent u aansprakelijk jegens JAXI voor de waardevermindering van het Product die door u is veroorzaakt. JAXI zal deze waardevermindering aftrekken van het totale bedrag dat aan u moet worden terugbetaald.
 • Het ontbindingsrecht binnen de betekenis van artikel 7.1 is niet van toepassing op Producten die om redenen van gezondheid en hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Indien JAXI besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden publiceren op haar Website. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die vóór de datum van de wijziging zijn geplaatst.

KLACHTEN

 • JAXI streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Indien u klachten heeft, kunt u deze per e-mail richten aan: customersupport@jaxi.nl.
 • Indien u het klachtenproces heeft doorlopen, maar uw klacht door een andere autoriteit wilt laten behandelen, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OVERMACHT

 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging in de levering of het uitblijven van de levering die is veroorzaakt door omstandigheden die de Verkoper belemmeren om aan zijn verplichtingen te voldoen en die niet aan de Verkoper kunnen worden toegerekend omdat ze niet aan de Verkoper kunnen worden verweten, en niet als voor rekening van de Verkoper komen overeenkomstig de wet, een rechtshandeling of volgens algemeen aanvaarde normen, zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, dreiging van oorlog, burgeroorlog, rellen, een dag van nationale rouw aangekondigd door de regering, stakingen, transportproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving of het faillissement van derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld, een tekortkoming van de leveranciers van de Verkoper om goederen te leveren of een tekortkoming van de leveranciers van de Verkoper om tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van goederen te leveren door derden, inclusief water en elektriciteit, en andere ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering van de Verkoper of door derden die hij inzet.
 • Als gevolg van een situatie van overmacht de Verkoper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of dit niet tijdig doet, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Verkoper verplicht is de Koper daarvoor enige vergoeding te betalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen (hierna 'IE-rechten' genoemd) die op of aan de Producten zijn afgebeeld of eraan zijn bevestigd, of anderszins gerelateerd zijn aan de Producten, zijn eigendom van de Verkoper of één of meer van zijn groepsmaatschappijen. De Koper erkent de eigendomsrechten van de Verkoper met betrekking tot de IE-rechten en zal afzien van het gebruik van de IE-rechten op welke manier dan ook, en de Koper zal zich onthouden van elke gedraging die de IE-rechten zou kunnen schaden of anderszins negatief zou kunnen beïnvloeden.
 • Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst de Verkoper naar de Gebruiksvoorwaarden van de Website.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De Verkoper is volgens de wet verplicht om een product te leveren dat overeenstemt met het contract met de Koper.
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, additionele of gevolgschade van welke aard dan ook, die de Koper lijdt in verband met de overeenkomst. In geen geval zal de directe schade, waarvoor de Verkoper jegens de Koper wettelijk aansprakelijk is, de aankoopprijs overschrijden. Deze bepaling is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de Verkoper uit te sluiten in geval van lichamelijk letsel of overlijden.
 • De Verkoper verwijst naar de disclaimer met betrekking tot zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de website en het gebruik van de website.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen u en JAXI is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan eventuele verdere bescherming die u heeft op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat zonder deze bepaling van toepassing zou zijn.

ONGELDIGE BEPALINGEN

 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is:
  • blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden van kracht, en
  • moet de ongeldige bepaling zo veel mogelijk worden uitgelegd als een geldige bepaling met dezelfde strekking.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De Verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt op de website geplaatst. De Koper moet altijd deze Algemene Voorwaarden raadplegen voordat hij de website gebruikt. Als de Koper de Algemene Voorwaarden niet via internet kan raadplegen, zal de Verkoper een kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden per e-mail naar de Koper sturen.
Special instructions for seller

What are you looking for?